Dotace-projekty.eu ... Vaše cesta k dotaci z EU

 • Vaše možnosti k získání dotací z EU
 • Dotace, Fondy EU, Projekty, Semináře
 • Více informací na www.asistencnicentrum.cz

  PODNIKATELÉ a DOTACE – příležitost pro rozvoj:

  Podnikatelské subjekty v ČR mohou získat zajímavé finanční prostředky na realizaci svých rozvojových projektů z nejrůznějších podpůrných programů. Objem a význam těchto finančních prostředků pro vstup ČR do EU ještě vzrostl. Podnikatelé mají šanci získat dotace především na tyto aktivity:


  Více informací na www.asistencnicentrum.cz

  Podpory pro neziskový sektor a státní správu

  Z potřeb obcí na území regionu Severozápad - NUTS II zajistit infrastrukturu, která by pomáhala obcím, městům a mikroregionům, vychází právě činnost Asistenčního centra.

  Pro obce a neziskové organizace zajišťujeme poradenské asistenční služby v rámci rozvojových dotací a následný příliv finančních prostředků do regionu. Neposkytujeme pouze poradenské služby, ale zpracováváme celé žádosti, studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, logické rámce.

  Naším cílem je zajistit, aby byly obce dostatečně informovány a připraveny v oblasti podpůrných fondů Evropské unie a České republiky. Mimo přímé asistenční péče jednotlivých obcí, kde se vždy zaměříme na konkrétní potřeby a priority požadavků, předáváme informace prostřednictvím workshopů, konferencí a publikací.

  Jsme Ministerstvem místního rozvoje a Národním vzdělávacím fondem certifikovaní k přípravě projektů pro předstrukturální fondy. Vlastníme certifikaci Ministerstva místního rozvoje ke studiím proveditelnosti do předstrukturálních a strukturálních fondů. V oblasti přípravy a zpracování projektů máme již 8-letou zkušenost. Naše odměna je odvozená z úspěšných projektů.
  Více informací na www.asistencnicentrum.cz

  Nabídka pro školy a vzdělávací zařízení

  Naším cílem je vytvoření souhrnu dostupných informací z oficiálních zdrojů o možné finanční podpoře vzdělávání a pomoci tak zástupcům školských zařízení získat ucelenou informaci o dotačních titulech pro podporu vzdělávání.

  Vzhledem k tomu, že jsou připravovány a podporovány změny v oblasti vzdělávání, ze kterých vyplývá přetvoření školy ve společenské a vzdělanostní centrum, budou mít všechna školská zařízení příležitost využít své personální a materiální možnosti, spolupracovat a aktivně zapojit ostatní účastníky (sociální partnery, představitele obcí) a poskytnout tak příležitost k dalšímu vzdělávání všem bez ohledu na věk, zájem, nadání či postavení. Střední a vyšší odborné školy by měly navíc vytvářet, rozvíjet a realizovat nabídku vzdělávacích služeb pro dospělé, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání nebo naopak mají zájem o další studium na těchto školách. Důraz je už nyní kladen také na rozvoj různých forem krátkého pomaturitního vzdělávání, včetně možnosti jeho doplnění na úroveň vyššího odborného vzdělávání.

  Připravovaná reforma cílů a obsahu vzdělávání (kurikulární reforma) je založena zejména na přechodu od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji klíčových životních dovedností, zesílení důrazu na výuku cizích jazyků, informační a občanské gramotnosti. Zvyšuje se důraz na vnitřní diferenciaci a individualizaci vzdělávání s ohledem na specifické potřeby dětí. Objevuje se potřeba zvýšení prestiže, kvality výuky a podpora začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků do výuky na běžných školách. V oblasti odborného vzdělávání se přesouvá těžiště od úzce specializovaných k široce profilovým oborům.

  Zvyšuje se důraz na vnitřní diferenciaci a individualizaci vzdělávání s ohledem na specifické potřeby dětí. Objevuje se potřeba zvýšení prestiže, kvality výuky a podpora začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků do výuky na běžných školách. V oblasti odborného vzdělávání se přesouvá těžiště od úzce specializovaných k široce profilovým oborům.

  Na školách již v mnohých případech probíhá příprava a realizace těchto aktivit, které jsou financovány z různých zdrojů (rozpočtů škol, přispění žáků, sponzorů apod.). V případě přísunu dostatečných finančních prostředků by mohlo dojít k výraznému posílení těchto činností a zefektivnit tak přínosy pro celkovou vzdělanost společnosti.

  Mnoho námětů, které by mohly být přínosné pro větší cílové skupiny osob, zůstává na papíře, protože jejich realizace naráží na nedostatek financí. Plánované činnosti se týkají jak vzdělávání a výukových programů a metod, tak volnočasových aktiv, které by pomohly najít lidem lepší uplatnění na trhu práce a hlavně vhodnou seberealizaci.

  Pro nastartování a zahájení realizace těchto velmi přínosných aktivit je možné do značné míry využít dotační tituly Evropské unie a České republiky. Tyto finanční zdroje nejsou určeny k tomu, aby nahradily státní nebo krajský rozpočet, ale měly by pomoci se zahájením a nastartováním vzdělávacích aktivit. Náměty na kvalitní projekty, jak vyplývá z nedávného průzkumu mezi školskými zařízeními, jsou k dispozici, je třeba je jen dotvořit podle požadavků SF EU (Strukturálních fondů Evropské unie).

  Právě v základní orientaci v problematice financování projektů v oblasti vzdělávání by mohl pomoci tento souhrn informací pro potenciální příjemce finanční pomoci ze SF a popřípadě ukázat směr dalšího rozvoje námětů:

  Výše podpor pro školy a vzdělávací subjekty dosahuje až 100 % z celkových nákladů projektů zaměřených na:

  Nabízíme:

  Kompletní řízení projektů - získaných dotací: příprava a realizace výběrových řízení, zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv a vyúčtování dotace, audit. poradenský servis při čerpání a realizaci projektů - zpracování výběrového řízení.


  Více informací na www.asistencnicentrum.cz